Regulamin serwisu


1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej ZnajdzKsiege.pl (w dalszej części określonej jako „Serwis”), której właścicielem jest spółka Data Masters Limited z siedzibą w Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, Seszele (w dalszej części określonej jako „Usługodawca”).

2. Warunki korzystania z Serwisu

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu lub innego urządzenia pozwalającego na wyświetlanie stron internetowych (na przykład telefonu komórkowego lub tabletu), wraz z najnowszą wersją przeglądarki internetowej.

3. Rodzaje świadczonych usług

Usługodawca udostępnia osobom korzystającym z Serwisu (w dalszej części określonych jako „Użytkownicy”) możliwość odpłatnego skorzystania z usługi wyszukania numeru księgi wieczystej dla wybranej nieruchomości znajdującej się na terenie Polski (w dalszej części określonej jako „Usługa”), poprzez podanie:

Usługa zostaje zrealizowana natychmiast po zrealizowaniu płatności za Usługę. Wyszukany numer księgi wieczystej zostaje wysłany Użytkownikowi pocztą elektroniczną.

Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Użytkownik zgadza się na to, iż usługa wyszukania numeru księgi wieczystej zostanie zrealizowana natychmiast, przez co rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną.

Lista zamówionych przez Użytkownika Usług jest udostępniona na koncie użytkownika w Serwisie (w dalszej części określonego jako „Konto”).

4. Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia Usługi, a także rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych. Usługodawca może także wykorzystywać podane dane do informowania Użytkowników o zmianach niniejszego regulaminu lub zakresu Usług świadczonych w Serwisie.

Z zastrzeżeniem par. 5 poniżej, Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkownikom innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówionych Usług.

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę przez okres świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym przez okres korzystania z Konta przez Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do wglądu w treść przetwarzanych przez Usługodawcę swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. W tym calu należy skontaktować się z Usługodawcą za pomocą danych podanych w zakładce „Kontakt” w Serwisie.

5. Płatności za usługi

Wysokość opłat za korzystanie z Usług podana jest w momencie składania zamówienia Usługi przez Użytkownika.

Płatności za zamawiane usługi realizowane są za pomocą pośrednika, którym jest Dotpay SA. Składając zamówienie Usługi, Użytkownik zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) do Dotpay SA celem realizacji płatności.

6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Z uwagi jednak na to iż świadczenie Usług może opierać się na danych pochodzących od podmiotów trzecich, Usługodawca nie daje gwarancji iż dane otrzymane przez Użytkownika po zamówieniu Usługi będą w każdym przypadku zgodne ze stanem faktycznym. W takim wypadku Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty poniesionej na Usługę, zgodnie z par. 8 poniżej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź zaprzestania działania Serwisu lub świadczenia Usług.

7. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego dokonania zapłaty za zamówioną Usługę.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-email, na który wysłane zostaną dane związane z zamówioną Usługą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika błędnego adresu e-mail bądź niedostarczenia wysłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail z powodu jej odrzucenia przez system poczty e-mail Użytkownika.

8. Rozpatrywanie reklamacji

Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę, poprzez zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w serwisie w zakładce „Kontakt”.

Usługodawca rozpatrzy każdą reklamację w ciągu 14 dni. Użytkownik zostanie poinformowany o odpowiedzi na złożoną reklamację za pomocą wiadomości e-mail.

9. Pozostałe postanowienia

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z działania siły wyższej, bądź przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będzie mieć prawo Republiki Seszeli.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w przypadku zmiany zakresu, zaprzestania świadczenia lub zmiany warunków świadczenia Usług. W przypadku zmiany regulaminu, Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianach za pomocą poczty elektronicznej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013.