Księgi wieczyste Konin


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Konin

Księgi wieczyste to regulowane prawnie – ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku – publiczne rejestry nieruchomości, które autorytarnie określają prawa wskazanych osób do tej nieruchomości. Instytucją wyznaczoną do ich zakładania, prowadzenia i na bieżąco aktualizowania, tak by zawsze były zgodne ze stanem faktycznym, jest sąd rejonowy, wydział ksiąg wieczystych. Konin ma jeden taki sąd na całe miasto i okolice.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste są znakowane specjalnym identyfikatorem, który ma taki sam format w całym kraju. Składa się z 15 znaków – cyfr, liter, ukośników. Jeden numer odsyła zawsze do jednego dokumentu, czy to papierowej, czy elektronicznej księgi wieczystej. Konin stosuje numerację ksiąg wieczystych identyczną jak inne miasta, a na początku umieszcza cztery znaki będące indywidualnym oznaczeniem Sądu Rejonowego w Koninie.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Konin

Numer księgi wieczystej można uzyskać:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Jedną z zasad narzuconych przez prawo jest powszechność ksiąg wieczystych. Oznacza to, że obywatele muszą mieć zapewniony do nich dostęp. Realizowane jest to na dwa sposoby – można udać się do sądu rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości i wnioskować o wypis z księgi w formie papierowej, co kosztuje 30 zł dla jednego dokumentu i zwykłego odpisu lub można przeglądać za darmo księgi na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, a także pobierać je z tej strony www na własny użytek, płacąc 20 zł za pobranie elektronicznej księgi wieczystej. Konin online także ma katalogowane księgi, gdyż na portalu MS są wszystkie księgi z całego kraju, więc obie metody wchodzą w grę.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste przydają się podczas transakcji sprzedaży/kupna nieruchomości czy w toku postępowania o spadek, gdyż zawierają:

  1. Dział z oznaczeniem nieruchomości i wpisami praw własnościowych
  2. Dział z wpisami o własności i użytkowaniu wieczystym
  3. Dział z wpisami o ograniczonym prawie rzeczowym
  4. Dział z wpisami dotyczącymi hipotek.